KEY30.COM_c5ed5a29.jpg
در این ترفند قصد داریم روش های بسیار جالبی را به شما معرفی کنیم که با استفاده از آنها میتوانید سیستم خود را تنها با چند کلید
نمایید. لازم به Switch User و Standby،Hibernate،Logoff،Restart،Shutdown موجود بر روی صفحه کلید
خاموش کردن کامپیوتر در 3سوت؛
ذکر است که کمتر کسی از این ترفندها آگاه است و همچنین با استفاده از آنها میتوانید سرعت کار با کامپیوتر را بیشتر کنید؛
کردن؛ Restart برای
را فشار داده و (Ctrl و Alt ـ(ما بین کلیدهای Win نمودن سیستم با کیبورد، ابتدا دکمه Restart برای
را با اندکی مکث میزنیم، خواهید دید که سیستم R و سپس U این بار کلیدهای Start پس از نمایش منوی
میشود؛ Restart
کردن؛ Standby برای
را فشار داده (Ctrl و Alt ـ(ما بین کلیدهای Win نمودن سیستم با کیبورد، ابتدا دکمه Standby برای
را با اندکی مکث میزنیم، خواهید دید که S و سپس U این بار کلیدهای Start و پس از نمایش منوی
کردن؛ Shutdown بدین منظور... برای
را فشار داده و پس از (Ctrl و Alt ـ(ما بین کلیدهای Win نمودن سیستم با کیبورد، ابتدا دکمه Shutdown برای
انگلیسی را دوبار با اندکی مکث میزنیم، خواهید دید که سیستم خاموش میشود؛ U حرف Start نمایش منوی
میشود؛ Standby سیستم

...ادامه ی مطلب        
KEY30.COM_032f37ee.png
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png