KEY30.COM_9adc658f.jpg
؛XP ویندوز Search حذف سریع عبارات جستجو شده در

آن است. به Search یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران ویندوز، به جا ماندن ردپا در قسمت‌های مختلف به ویژه محیط
عبارات جستجو شده در حافظه سیستم ذخیره می‌شود،Search طوریکه پس از هر بار جستجوی یک عبارت در محیط
بایستی Search این موضوع ممکن است به هر دلیلی خوشایند شما نباشد. برای پاک کردن عبارات ذخیره شده در قسمت
کرد یا از برنامه‌های جانبی استفاده نمود در صورتی که هم اکنون با استفاده از این ترفند Delete تک تک عبارات را
را تنها با یک کلیک به وسیله یک فایل Search می‌توانید به سریع ترین شکل ممکن کلیه عبارات ذخیره شده در محیط
میانبر برای همیشه حذف کنید؛

کلیک کنید. حال Notepad رفته و بر روی Accessories و سپس All Programs به Start بدین منظور... از منوی
نمایید؛ Paste و Copy کدهای زیر را عینأ Notepad در محیط
Option Explicit
On Error Resume Next
Dim p1, p2, p3, WshShell, MyBox

p1 ="HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5001\"
p2 = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603\"
p3 = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5604\"

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete p1
WshShell.RegDelete p2
WshShell.RegDelete p3

Set WshShell = Nothing

MyBox = MsgBox("Search History has been cleared.", 4096, "Finished")


...ادامه ی مطلب                                   
KEY30.COM_032f37ee.png
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png