KEY30.COM_c5ed5a29.jpg
به طور پیش فرض شامل یک کاربر مهمان می باشد که به طور پیش فرض غیرفعال است. اگر چه بعضی از وقت ها این XP ویندوز
گذاشتن کلمه عبور برروی کاربر میهمان؛
برای انجام این کار به صورت زیر عمل میکنیم...؛
را انتخاب کنید؛ Proceed ـ(3)ـ حال باید یک پنجره اخطار ظاهر شود که شما دکمه
ـ(4)ـ پسورد را به طور کامل وارد کنید و دکمه تائید را بزنید؛
را فشاردهید؛ Rename راست کلیک کرده و گزینه Guest ـ(5)ـ پسورد تغییر داده شد هم اکنون روی
مشاهده کردید. بعد از Guest ـ(6)ـ اگر علامت ضرب، نشانه غیر فعال بودن این شناسه را برروی عبارت
را فشار دهید؛ Enter و lusrmgr.msc کلیک کرده، تایپ کنید RUN ـ(1)ـ برروی منوی
را انتخاب کنید؛ Set Password راست کلیک کرده و Guest ـ(2)ـ در پنجره ظاهر شده برروی شناسه
Accountis disabled را انتخاب کرده و گزینه Properties راست کلیک کردن گزینه خصوصیات
را انتخاب کنید؛
نسخه حرفه ای استفاده میکنید بهتر است این اکانت XP شناسه کاربری توسط بعضی از برنامه ها فعال می شود، اگر از ویندوز
را تغییر نام دهید و همچنین برای این شناسه یک نام کاربری انتخاب کنید؛
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png