KEY30.COM_9adc658f.jpg
ویندوز 7؛ Task Manager ترفند پیرامون

Task .ویندوز بود Task Manager شاهد بودیم تغییراتی در XP یکی از تغییراتی که در ویندوز 7 نسبت به ویندوز
یکی از برنامه‏ های اصلی ویندوز است که اطلاعاتی پیرامون جزئیات پروسه‏ ها و سرویس‏ های در حال اجرا Manager
اطلاعات سخت افزاری، اطلاعات مربوط به شبکه و... را در اختیار ما قرار می‏دهد. در این ترفند قصد داریم به معرفی
ویندوز 7 بپردازیم؛ Task Manager 2ترفند پیرامون

؛Task Manager ـ(1)ـ دسترسی سریع تر به

معروف هستند. اما در ویندوز 7 Task Manager برای باز کردن Ctrl+Alt+Delete همان طور که می‏دانید سه کلید
می‏توان به Start Task Manager با فشردن این سه کلید ترکیبی، صفحه‏ای نمایش داده خواهد شد که با انتخاب گزینه
دسترسی داشت. در نتیجه برای باز کردن آن‏ باید دو مرحله طی کرد اما شما می‏توانید تنها با فشردنTask Manager پنجره
را باز کنید؛ Task Manager مستقیماً Ctrl+Shift+Esc کلیدهای ترکیبی

ـ(2)ـ دسترسی به فایل هر پروسه بر روی هارد دیسک؛

بروید، لیست پروسه‏ های در حال اجرا در ویندوز را خواهید دید Processes به تب Task Manager در صورتی که در
اما ممکن است این سوال برای‏تان پیش بیاید که فایل مربوط به هر کدام از این پروسه ‏ها در کجای هارد دیسک ذخیره شده است؟

پاسخی برای این سوال نداشت، اما در ویندوز 7 کافی Task Manager استفاده می‏کردید XP در صورتی که از ویندوز
را انتخاب نمایید. دقت کنید در صورتی که Open File Location است بر روی پروسه مورد نظر راست کلیک کنید و
را بردارید؛ Show processes from all users این گزینه قابل انتخاب نبود کافی است تیک گزینه
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png