KEY30.COM_c5ed5a29.jpg
را بزنید؛ Enter را تایپ كنید و دكمه Regedit  دستور  Run  ابتدا وارد رجیستری ویندوز شوید... برای اینكار درون
باز کردن بی نهایت یاهو مسنجر بدون برنامه؛
ابتدا مسیر زیر را از منوی سمت چپ باز كنید؛

+ HKEY_CURRENT_USER
+ Software
+ Yahoo
+ Pager
+ Test
كلیك Dword Value گزینه ی New حال بر روی سمت راست صفحه، راست كلیك كنید و از منوی
نمایید؛
قرار دهید؛ Plural اسم كلید جدید را
دوبار بر روی كلید جدید كلیك كنید تا پنجره باز شود، سپس مقدار آن را به (1) تغییر دهید و در نهایت
كلیك نمایید؛ Ok بر روی
كنید تا تغییرات اعمال شوند؛ Log Off ساخته شد... حال یك بار سیستم خود را Plural كلید
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png