KEY30.COM_0ccd3a45.jpg
عيد پر برکت؛

امام صادق (ع) فرمود: « به خدا قسم اگر مردم فضيلت واقعي (روز غدير) را مي شناختند، فرشتگان روزي ده بار با آنان مصافحه مي کردند و بخشش هاي خدا به کسي که آن روز را شناخته، قابل شمارش نيست؛

روز هديه؛

امير المومنين (ع) (در خطبه روز عيد غدير) فرمود: « وقتي که به هم ديگر رسيديد همراه سلام، مصافحه کنيد و در اين روز به يکديگر هديه بدهيد، اين سخنان را هر که بود و شنيد به آن که نبود برساند. توانگر به سراغ مستمند برود و قدرتمند به ياري ضعيف، پيامبر مرا به اين چيزها امر کرده است »؛

روز نيکوکاري؛

از امام صادق (ع) نقل شده که فرمود: يک درهم به برادران با ايمان و معرفت، دادن در روز عيد غدير برابر هزار درهم است. بنابراين در اين روز به برادرانت انفاق کن و هر مرد و زن مومن را شاد گردان؛


...ادامه ی مطلب
فضايل عيد غدير؛
KEY30.COM_93e14345.png
KEY30.COM_5696dcd8.png
KEY30.COM_cdff9883.png
KEY30.COM_467cad78.png
KEY30.COM_182e1968.png