KEY30.COM_2bf0548a.jpg
KEY30.COM_ae5a5c6c.png
KEY30.COM_bae9aa45.png
انسان با آرزوي خويش پيش مي رود (¯*•.KEY30.•*¯) با اراده اگر دري را بکوبي گشاده مي شود (¯*•.KEY30.•*¯) درک کنيد تا درکتان کنند (¯*•.KEY30.•*¯) اگر مي خواهيد مردم درباره شما خوب فکر کنند،از خودتان تعريف نکنيد (¯*•.KEY30.•*¯) هيچ گاه براي انديشه هاي نو دشواري وجود ندارد (¯*•.KEY30.•*¯) مشکل ترين امر در زندگي شناخت خويشتن است (¯*•.KEY30.•*¯) خوشبختي را با دارايي هاي خود احساس کن (¯*•.KEY30.•*¯) اشخاص کم اطلاع مطيع ترين انسان ها هستند (¯*•.KEY30.•*¯) در زندگي از چيزي نبايد ترسيد،بايد آن را درک کرد (¯*•.KEY30.•*¯) مَـرد بزرگ به خود سخت مي گيرد، مرد کوچک به ديگران (¯*•.KEY30.•*¯) درستکاري بهترين سياست است (¯*•.KEY30.•*¯) ذهن مثل چتر نجات است، فقط وقتي عمل مي کند که باز شده باشد (¯*•.KEY30.•*¯) مهم بودن خوب است، ولي خوب بودن مهم تر است (¯*•.KEY30.•*¯) تنها فرق بين موفقيت و شکست، نوع نگاه است (¯*•.KEY30.•*¯) روزگار استاد فراموشي هاست،اميدوارم شاگرد نباشي (¯*•.KEY30.•*¯) بياد داشته باشيم که امروز طلوع ديگري ندارد (¯*•.KEY30.•*¯) باران باش كه در باريدنش،علف هرز و گل سرخ برايش به يك معناست (¯*•.KEY30.•*¯) در بن بست هم راه آسمان باز است؛ پس پرواز را بياموز (¯*•.KEY30.•*¯) اولين قانون پرواز دل کندن از زمين است (¯*•.KEY30.•*¯) هر رفتني رسيدن نيست، اما براي رسيدن راهي به جز رفتن نيست (¯*•.KEY30.•*¯) اعتقاد به بخت و قسمت بدترين نوع بردگي است (¯*•.KEY30.•*¯) معيار واقعي بودن تصميم آن است که دست به عمل بزني (¯*•.KEY30.•*¯) شاد باش تا حسود و جاه طلب نباشي (¯*•.KEY30.•*¯) صداقت هميشه بهترين سياست و رابطه است (¯*•.KEY30.•*¯) قانون زندگي،قانون باور است (¯*•.KEY30.•*¯) اجازه نده ترس تو را فلج کند (¯*•.KEY30.•*¯) مردان مردد هرگز موفق نمي شوند (¯*•.KEY30.•*¯) هيچ کس صاحب چيزي جز خودش نيست (¯*•.KEY30.•*¯) بسياري از مردم از اينکه چـيزي بخواهند مي ترسند (¯*•.KEY30.•*¯) منشا همه بيماري ها در فکر است (¯*•.KEY30.•*¯) نبوغ در سادگي نهفته است (¯*•.KEY30.•*¯) خنده بزرگترين اسلحه در جنگ زندگي است (¯*•.KEY30.•*¯) انديشه هايتان را تغيير دهيد تا سرنوشتتان عوض شود (¯*•.KEY30.•*¯) بالاي نردبان موفقيت هرگز شلوغ نيست (¯*•.KEY30.•*¯) مثل ساحل آرام باش،تا مثل دريا بي قرارت باشند (¯*•.KEY30.•*¯) نقطه شروع همه موفقيت ها،مـيل و اشـتياق است (¯*•.KEY30.•*¯) لبخند بهانه ايست براي زنده بودن،لحظه هايت سرشار از اين بـهانه
KEY30.COM_b4322542.png
KEY30.COM_e990b18a.png

KEY30.COM_182e1968.png